Θησέας Κυκλάδων

Εκπαίδευση σε ομάδες

Ομάδες γονιών

Στόχος των ομάδων αυτών είναι να βοηθηθούν οι γονείς στο ρόλο τους ως «εκπαιδευτές ζωής» των παιδιών τους. Στην ομάδα γονέων και μέσα από μια βιωματική εκπαιδευτική διεργασία, οι γονείς μπορούν:

 • Να μοιραστούν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς
 • Να κατανοήσουν τους λόγους που κάνουν τόσο δύσκολο το έργο τους σήμερα
 • Να κατανοήσουν τις ανάγκες και την συμπεριφορά των παιδιών τους
 • Να αναζητήσουν τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια
 • Να αναπτύξουν καινούριες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους
 • Να δουν με άλλα μάτια και να αντιμετωπίσουν με άλλους, πιο λειτουργικούς τρόπους, τις δυσκολίες στην οικογένεια

Ομάδες εφήβων

Στόχος αυτών των ομάδων είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου χώρου μέσα στον οποίο οι έφηβοι να μπορούν να επεξεργαστούν τα θέματα της εφηβείας και την προετοιμασία τους για την ενήλικη φάση ζωής. Δουλεύοντας με βιωματικό τρόπο έχουν τη δυνατότητα:

 • Να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους
 • Να επεξεργαστούν τις σωματικές, συναισθηματικές αλλαγές της εφηβείας
 • Να εκπαιδευτούν σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες
 • Να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών και αποφάσεών τους
 • Να μάθουν να αξιοποιούν τις πηγές τους (αξίες, ιδανικά, πολιτιστική κληρονομιά) για να δίνουν οι ίδιοι νόημα στη ζωή τους

Ομάδες παιδιών

Στόχος των ομάδων αυτών είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά, εκτός των συμμαθητών τους και του κοινωνικού τους περίγυρου, και μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες:

 • Να φανταστούν, να δράσουν και να δημιουργήσουν συνεργατικά
 • Να αισθανθούν χρήσιμα και σημαντικά στο πλαίσιο της ομάδας
 • Να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες τους
 • Να θέσουν όρια και κανόνες για τη λειτουργία της ομάδας τους
 • Να αρχίσουν να αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για τα θέματα που τους αφορούν

Ομάδες νέων ενηλίκων

Στις ομάδες αυτές οι νέοι ενήλικες (18-26 ετών) επεξεργάζονται ζητήματα της φάσης ζωής τους. Με βιωματικές μεθόδους και την αξιοποίηση της ομάδας, της τέχνης και άλλων αναλογικών μέσων τους δίνεται η δυνατότητα να:

 • καλλιεργήσουν γνωστικές, συγκινησιακές και συναισθηματικές δεξιότητες
 • αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, σχετίζεσθαι και συνεργασίας
 • κατανοήσουν και να βρουν τρόπους να διαχειριστούν τις ιδιαίτερες οικονομικο-κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να ονειρευτούν και να σχεδιάσουν το μέλλον τους

έτσι ώστε να εμψυχωθούν και να υποστηριχθούν στην πορεία τους προς την αυτονόμηση και διαφοροποίηση από την γονική τους οικογένεια.

Ομάδες εκπαιδευτικών

Οι ομάδες αυτές απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και έχουν στόχο την εμψύχωση και την υποστήριξή τους στο έργο τους. Αξιοποιώντας την ομάδα, μέσα από μια βιωματική, εκπαιδευτική διεργασία οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα:

 • Να αποκτήσουν ενημερότητα, τόσο για τις κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές που κάνουν δύσκολο το έργο τους σήμερα, όσο και για τις νέες ανάγκες που αναδύονται
 • Να επεξεργαστούν και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους στη σημερινή πραγματικότητα
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες που υπηρετούν το σύγχρονο ρόλο τους
 • Να αντιληφθούν την ομάδα ως εργαλείο δουλειάς για το παιδαγωγικό τους έργο
 • Να εξασκηθούν στο συντονισμό της ομάδας-τάξης

Προγράμματα αγωγής υγείας στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό

Οι εκπαιδευτικοί, μετά από επιμόρφωση, μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στις τάξεις τους με την συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης. Τα προγράμματα αυτά διαρκούν όλη τη χρονιά και υλοποιούνται εντός του σχολικού ωραρίου. Είναι βιωματικά, με συντονιστή το δάσκαλο της τάξης, και έχουν στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά στο πλαίσιο της ομάδας:

 • Να αισθανθούν αποδεκτά και σημαντικά στο πλαίσιο της ομάδας-τάξης
 • Να εξασκηθούν σε δεξιότητες διαλόγου και συνεργασίας
 • Να μάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να εμπλουτίζονται από αυτήν
 • Να εκπαιδευτούν στο να λειτουργούν συνεργατικά
 • Να μάθουν να θέτουν και να τηρούν όρια και κανόνες

Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα σε συνεργασία με τα στελέχη του Κέντρου πρόληψης και συμμετέχουν σε τακτικές συναντήσεις αξιολόγησης της πορείας του προγράμματος και επανατροφοδότησης. Για τους εκπαιδευτικούς η υλοποίηση του προγράμματος δίνει την ευκαιρία:

 • Να εξασκηθούν στο συντονισμό της ομάδας με την υποστήριξη των στελεχών του Κέντρου Πρόληψης
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης, ηγεσίας και επικοινωνίας
 • Να εξοικειωθούν με την διαδικασία της μάθησης που αξιοποιεί το συναισθηματικό δυναμικό της τάξης
 • Να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν σε δίκτυα στήριξης και ανταλλαγής με άλλους εκπαιδευτικούς